Aikido Isshinkai Seminar 2022

May 13 – 15, 2022
Toronto, Ontario